Wzór dla katolickiego feminizmu

Jan Paweł II był inicjatorem katolickiego „nowego feminizmu”. Kobiety mają stawać się promotorkami „nowego feminizmu” – pisał w encyklice Evangelium Vitae. Miała to być katolicka alternatywa wobec feminizmu świeckiego. Jednak katolickim feministkom słabo idzie. W Polsce sukces odniosły za to luteranki. Kobiety będą tam ordynowane (wyświęcane) na księży. To doskonały wzór dla katolickiego feminizmu.

Oto pełny komunikat z oficjalnej strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego) w Polsce, opublikowany 16 października 2021 r.:

Synod Kościoła opowiedział się za wprowadzeniem ordynacji kobiet na księży.

Obradujący w Warszawie Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, na wniosek synodalnej komisji kobiet, uchwalił zrównanie praw duchownych poprzez wprowadzenie możliwości ordynacji (wyświęcenia) kobiet na posługę księdza.

Za głosowało 45 osób, 13 było przeciw, 1 głos był wstrzymujący. Zgodnie z procedurą, uchwalenie tej zmiany wymagało uzyskania bezwzględnej większości czyli większości 2/3 głosów synodałów.

Dyskusja na temat ordynacji kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce toczyła się z przerwami od ponad 70 lat. W 1963 roku umożliwiono absolwentkom teologii wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego, dzięki czemu katechetki nauczały, odprawiały nabożeństwa i zajmowały się pracą duszpasterską w parafiach.

W 2008 roku Synodalna Komisja Teologii i Konfesji stwierdziła, że nie istnieją przeszkody natury teologicznej w ordynowaniu kobiet na posługę księdza.

Od 1999 r., dzięki zmianom w Pragmatyce Służbowej, kobiety w Kościele mogły być duchownymi w posłudze diakona. Mogły podejmować pracę charytatywną, ewangelizacyjno-misyjną oraz pomocniczą służbę Słowa Bożego (m.in. prowadzenie nabożeństw, ślubów i pogrzebów, sprawowanie sakramentów, od 2016 r. także Sakramentu Komunii Świętej), nie miały jednak możliwości samodzielnego prowadzenia parafii.

Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

( Źródło: – https://bik.luteranie.pl/pl/nowosci/ordynacja_kobiet,3411.html )

O problemie wyświęcania kobiet na księży w Kościele katolickim piszę w artykule „Gender i kapłaństwo kobiet” – https://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/gender-i-kaplanstwo-kobiet/

Alvert Jann