Spotkania przy trzepaku

Mądrość, powaga, odpowiedzialność. Sędziowie mówią Ziobrze- sprawdzam!

No i proszę! Ruszyło towarzystwo! Odczuwam coś w rodzaju dochodzenia do…. dosłownie.

Sędziowie piszą na siebie samych donosy.

Czyli mówią Ziobrze- sprawdzam!

 

 

 

I dobrze. Cienki Bolek to tylko cienki Bolek. Wystarczy wyciągnąć takiego za uszko na środek klasy, a zaraz obleje się pąsem po czubek nosa… pamiętam jeszcze ze szkoły powszechnej. Każdy gieroj postawiony pod ścianą wymiękał i wychodził zeń mały karzeł. Czasem taki nie wiedział co ma zrobić z rękami, jakoś przestawał nimi wymachiwać, wygrażać pięściami, grozić palcem… Czasem nawet taki się rozbeczał… Smutny widok.

 

 

 

 

28 kwietnia 2020 roku.

Jej Ekscelencja Ambasador

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE/ODIHR)

Jako sędziowie polskich sądów powszechnych i sądów administracyjnych wszystkich szczebli, jesteśmy zaniepokojeni zmianami w prawie regulującym zarządzone na 10 maja 2020 roku, wybory na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Proponowane przepisy rodzą prawdopodobieństwo naruszenia podstawowych norm prawnych, a szczególnie prawa naszych współobywateli do uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi kraju. Zwracamy się z apelem o wsparcie, dialog oraz wnikliwe monitorowanie przebiegu trwającego procesu wyborczego i prawodawczego.

Z dużą uwagą i satysfakcją zapoznaliśmy się z Pani wypowiedzią udzieloną po przyjęciu przez polski Sejm zmian w prawie wyborczym (1). Po przeanalizowaniu tekstu ustawy przyjętej przez Sejm, podzielamy Pani spostrzeżenia. Nasz niepokój budzi zagrożenie tak podstawowych norm jak zasada powszechności wyborów i tajności głosowania.

Na terenie całego kraju wprowadzono prawny stan epidemii, z którym wiążą się ograniczenia praw obywatelskich, takich jak swoboda poruszania się, wolność zgromadzeń, prawo do informacji. Trwająca formalnie kampania wyborcza nie spełnia więc warunków do swobodnego wyboru przedstawicieli przez uprawnionych do głosowania. Przyjęte przez Sejm rozwiązania pozwalają także na arbitralną zmianę, ustalonej wcześniej w oparciu o przepisy Konstytucji RP, daty wyborów.

Wprowadzany jest system głosowania korespondencyjnego, jako jedynej drogi do wyrażania prawa głosu. Obawiamy się, że dotarcie “pakietów z kartami wyborczymi” do każdego wyborcy jest w obecnych warunkach niemożliwe. Ta forma wyborów niesie za sobą wyzwania w zwykłym trybie wprowadzania do prawa wyborczego. Tym bardziej, zastosowana na tak krótko przed datą głosowania, rodzi wątpliwości czy wyborcy będą mieli, oprócz prawa, także realną możliwość oddania głosu.

Obecnie, rozpoznanie protestów wyborczych i stwierdzenie ważności wyborów toczyć się będzie przed Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Jej członkowie zostali powołani w wadliwym prawnie procesie wywołującym brak niezależność tej izby (2).

Chcemy podkreślić, że nasze zastrzeżenia nie wynikają z oceny politycznej przyjmowanych rozwiązań, a jedynie z roli w jakiej przychodzi nam na co dzień uczestniczyć w funkcjonowaniu państwa.Naszą konstytucyjną rolą w strukturze organów państwowych jest stosowanie prawa, które nie może być sprzeczne z Konstytucją RP ani obowiązującym Polskę prawem międzynarodowym. Jako sędziowie jesteśmy także odpowiedzialni za rozstrzyganie sporów i odwołań w kwestiach wyborczych. Pełnimy m.in. funkcję Komisarzy Wyborczych i członków Komisji Wyborczych. W tych warunkach możliwość wykonywania naszej służby publicznej zostaje podważona. Tym samym, także prawo Polaków do skutecznego odwołania.Postulujemy, aby podjąć szczególne starania oceny, na ile podstawowe gwarancje praw człowieka są zachowane w trwających obecnie wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Z wyrazami szacunku,

ŹRÓDŁO

 

List podpisało 1278 sędziów ich listę znajdziecie pod linkiem do listu…

 

tylko sędziowie rejonowi z okręgu Piotrkowa Trybunalskiego są teraz ścigani za podpisanie tego listu. Rzeczniczka dyscyplinarna z Piotrkowa w wysłanych im wezwaniach do złożenia wyjaśnień napisała, że podpisanie listu do OBWE może być przewinieniem dyscyplinarnym. Stwierdziła też, że konstytucja zakazuje sędziom prowadzenia działalności publicznej, która nie daje się pogodzić z zasadami niezależności sędziowskiej.

W ostatnich tygodniach sędziowie masowo „donosili” na siebie do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. Rzecznik ten zasłynął na całą Polskę wszczęciem postępowania wyjaśniającego wobec 15 sędziów z sądów rejonowych podległych pod Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Rzecznik zażądał, by sędziowie wytłumaczyli się z podpisania listu do OBWE. Chodzi o pismo dotyczące organizacji korespondencyjnych wyborów prezydenckich zaplanowanych pierwotnie na 10 maja.

źródło

Wpisy Obserwatorium

Sąd Najwyższy zgodnie z prawem wydał uchwałę ostrzegawczą i określił precyzyjnie skutki ignorowania tego ostrzeżenia. Lista sędziów, a źle obsadzony sąd

Za OKO press 

 

Co to znaczy źle obsadzony sąd? To znaczy, mówiąc najkrócej, że jego wyroki będą kwestionowane i nie ważne, nawet jeśli całość procesu odbędzie się z zachowaniem wszystkich zasad i standardów. Podstawą do kwestionowania wyroków takiego sądu będzie li tylko ta okoliczność, że sędzia został powołany niezgodnie z prawem, czyli że skład takiego sądu orzekającego jest źle obsadzony.

 

SN salomonowo zadecydował, że wzruszalne są orzeczenia SN i sądów powszechnych wydane przez nieprawidłowo obsadzone składy sędziowskie (czyli z sędzią nominowanym na wniosek obecnej KRS), wydane po 23 stycznia 2020 roku. A także wcześniejsze orzeczenia Izby Dyscyplinarnej w SN.

 

Lista sędziów i asesorów zarekomendowanych przez nową KRS i zaprzysiężonych przez Prezydenta RP jest także cenna dla sędziów, którzy mogą wnioskować o wyłączenie z orzekania w składach z sędziami, którzy są na liście, jak również dla profesjonalnych pełnomocników, adwokatów i radców prawnych, którzy będą mogli wykorzystać wszystkie dostępne im instrumenty prawne, żeby np. kwestionować orzeczenia wydane przez sądy obsadzone nieprawidłowo w świetle uchwały SN.

I kilka zdań doprecyzowania ze strony prof. Ewy Łętowskiej

 Sędziowie opiniowani przez nową KRS powinni powstrzymać się od orzekania. Jeżeli tego nie zrobią – sąd będzie źle obsadzony. Powinien to badać sam sąd, z pewnością zgłoszą to strony, może się też tak zdarzyć, że inni sędziowie, ci „niewadliwi”, wyznaczeni do orzekania z nimi w jednym składzie, będą składać wnioski o wyłączenie z orzekania.

W SN szczególny jest status  Izby Dyscyplinarnej.  SN już wcześniej, 5 grudnia 2020 roku, uznał ją za nieodpowiadającą cechom niezależnego i niezawisłego sądu. Jej wszystkie orzeczenia są i będą, niezależnie od czasu wydania – nieważne.

Inni sędziowie wybrani przy udziale obecnej KRS są suspecti – ich pozycja jest wątpliwa, ale są sędziami, nikt nie kwestionuje ich powołania, dokonanego przez Prezydenta. Natomiast ich orzeczenia będą mogły być kwestionowane w trybie procesowym, z uwagi na wadliwość obsady sądu.”

Uchwała SN otwiera drogę do wzruszania orzeczeń wydanych po 23 stycznia

23 stycznia 2020 roku trzy izby Sądu Najwyższego podjęły uchwałę, która ma moc zasady prawnej i obowiązuje wszystkie izby SN oraz jest wskazówką interpretacyjną dla wszystkich sądów. SN orzekł, że:

  • zawsze wadliwe są składy Sądu Najwyższego, w których zasiadają osoby powołane na wniosek obecnej KRS;
  • weryfikacji mogą podlegać składy sądów powszechnych i wojskowych, w których zasiadają osoby powołane na wniosek obecnej KRS.

 

 

 

 

 

 

Wykaz osób, wobec których Prezydent RP postanowił o powołaniu na stanowisko sędziowskie lub asesorskie na wniosek KRS, w składzie której zasiada 15 sędziów wybranych przez Sejm (383 osoby)

L.P.

Nazwisko i imię

Sąd

Numer uchwały KRS

Data postanowienia Prezydenta RP

Nr postanowienia

Publikator

1

Adamczewski Robert Krzysztof

WSA w Łodzi

592/2019

22.10.2019

1130.50.2019

M.P. z 2020 r. poz. 20

2

Adamiak Krzysztof

SA w Białymstoku

77/2019

13.03.2019

1130.12.2019

M.P. z 2019 r. poz. 608

3

Adamowicz Ewa Małgorzata

SO w Radomiu

516/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

4

Antosiewicz Marta

SR w Płońsku

675/2019

17.09.2019

1130.42.2019

M.P. z 2020 r. poz. 16

5

Aromiński Konrad

WSA w Warszawie (asesor)

407/2018

10.04.2019

1130.18.2019

6

Banach Paweł

SO w Świdnicy

508/2018

06.09.2019

1130.38.2019

M.P. z 2019 r. poz. 963

7

Banaś Tomasz

SO w Szczecinie

633/2018

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

8

Barańska Karolina

SO w Tarnobrzegu

504/2018

04.02.2019

1130.7.2019

M.P. z 2019 r. poz. 245

9

Barański Ziemowit Jerzy

SO we Wrocławiu

446/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

10

Bartosiak Aleksandra Maria

SO w Płocku

443/2018

04.02.2019

1130.7.2019

M.P. z 2019 r. poz. 245

11

Barwicka-Zając Anna

SO w Radomiu

516/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

12

Basińska Mariola Irena

SO w Częstochowie

388/2018

17.09.2019

1130.41.2019

M.P. z 2020 r. poz. 15

13

Bądkowska-Gabryk Monika

SR w Słupsku

337/2019

19.06.2019

1130.25.2019

M.P. z 2019 r. poz. 921

14

Bednarek Małgorzata

Izba Dyscyplinarna SN

317/2018

19.09.2018

1130.47.2018

M.P. z 2018 r. poz. 993

15

Bednarski Dominik Jan

SR w Grudziądzu

433/2018

30.01.2019

1130.6.2019

M.P. z 2019 r. poz. 244

16

Bihuń Beata

SR w Kętrzynie

70/2019

13.03.2019

1130.12.2019

M.P. z 2019 r. poz. 608

17

Bilewicz Bogumiła Krystyna

SO w Kaliszu

435/2018

11.03.2019

1130.11.2019

M.P. z 2019 r. poz. 607

18

Bilińska-Czyżyk Anna Krystyna

SO w Szczecinie

633/2018

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

19

Birut Edyta

SO w Lublinie

612/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

20

Biskup Tomasz

SO w Zielonej Górze

269/2019

03.06.2019

1130.23.2019

M.P. z 2019 r. poz. 920

21

Bizior Lidia

SO w Zamościu

455/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

22

Błaziak Jarosław Jerzy

SO w Lublinie

612/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

23

Błesiński Jakub

SR w Piszu

145/2019

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

24

Bojanowska Agnieszka

SO w Legnicy

450/2018

02.07.2019

1130.29.2019

M.P. z 2019 r. poz. 929

25

Bojańczyk Antoni Tadeusz

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

331/2018

10.10.2018

1130.48.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1029

26

Borkowski Piotr

SO w Nowym Sączu

196/2019

02.07.2019

1130.29.2019

M.P. z 2019 r. poz. 929

27

Bosek Leszek

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

331/2018

10.10.2018

1130.48.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1029

28

Breza-Kłos Wiesława Celestyna

SO w Gdańsku

638/2019

12.09.2019

1130.39.2019

M.P. z 2020 r. poz. 13

29

Bronowicki Damian Szymon

WSA w Gorzowie Wielkopolskim (asesor)

514/2019

27.09.2019

1130.46.2019

30

Bujar Dominika Kinga

SR w Przemyślu

194/2018

30.10.2018

1130.54.2018

M.P. z 2019 r. poz. 12

31

Bury Piotr Adam

SR w Myśliborzu

218/2018

22.10.2018

1130.51.2018

M.P. z 2019 r. poz. 35

32

Butkiewicz-Pasińska Joanna

SR w Grajewie

255/2019

28.05.2019

1130.21.2019

M.P. z 2019 r. poz. 918

33

Całbecki Jarosław Sebastian

SO w Bydgoszczy

551/2018

05.07.2019

1130.32.2019

M.P. z 2019 r. poz. 932

34

Caruk-Niewęgłowska Oliwia Aleksandra

SO w Lublinie

612/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

35

Celińska Justyna Maria

SO w Koszalinie

252/2019

28.05.2019

1130.21.2019

M.P. z 2019 r. poz. 918

36

Chapiński Karol Jakub

SR w Koninie

220/2018

22.10.2018

1130.51.2018

M.P. z 2019 r. poz. 35

37

Charzyńska Kamila Barbara

SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

750/2019

13.11.2019

1130.52.2019

M.P. z 2020 r. poz. 22

38

Chmielewska Katarzyna

SO w Szczecinie

633/2018

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

39

Chrapoński Dariusz Piotr

SA w Katowicach

625/2018

04.10.2019

1130.49.2019

M.P. z 2020 r. poz. 19

40

Chudzik Michał Krzysztof

SR w Lwówku Śląskim

728/2019

22.10.2019

1130.50.2019

M.P. z 2020 r. poz. 20

41

Ciechanowicz Zbigniew

SA w Szczecinie

251/2019

28.05.2019

1130.21.2019

M.P. z 2019 r. poz. 918

42

Ciepiela Marcin Andrzej

SA w Katowicach

625/2018

04.10.2019

1130.49.2019

M.P. z 2020 r. poz. 19

43

Cieślik Witold Andrzej

SO w Legnicy

355/2019

19.06.2019

1130.25.2019

M.P. z 2019 r. poz. 921

44

Ciszewska Dominika Maria

SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

385/2019

02.07.2019

1130.29.2019

M.P. z 2019 r. poz. 929

45

Czajka Katarzyna Anna

SO we Wrocławiu

368/2019

26.06.2019

1130.28.2019

M.P. z 2019 r. poz. 928

46

Czajkowski Dariusz

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

331/2018

10.10.2018

1130.48.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1029

47

Czapiewska Maria Ewa

SO w Elblągu

616/2018

14.03.2019

1130.13.2019

M.P. z 2019 r. poz. 609

48

Czapka Sylwia Ewa

SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

611/2018

14.03.2019

1130.13.2019

M.P. z 2019 r. poz. 609

49

Czaplińska Magdalena

SO w Gdańsku

638/2019

12.09.2019

1130.39.2019

M.P. z 2020 r. poz. 13

50

Czapski Marcin Piotr

SR w Działdowie

513/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

51

Czerski Piotr

SA w Lublinie

584/2019

26.09.2019

1130.44.2019

M.P. z 2020 r. poz. 18

52

Czerwińska-Szkudlarek Anna Maria

SR w Drawsku Pomorskim

415/2018

30.01.2019

1130.6.2019

M.P. z 2019 r. poz. 244

53

Człowiekowska Joanna

WSA w Krakowie

213/2018

12.09.2019

1130.39.2019

M.P. z 2020 r. poz. 13

54

Czubik Paweł

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

331/2018

10.10.2018

1130.48.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1029

55

Daniluk Jerzy Piotr

SA w Lublinie

454/2018

04.10.2019

1130.49.2019

M.P. z 2020 r. poz. 19

56

Daniszewski Piotr Arkadiusz

SA w Gdańsku

550/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

57

Dawidowska Małgorzata Elżbieta

SR w Wejherowie

233/2019

03.06.2019

1130.23.2019

M.P. z 2019 r. poz. 920

58

Demendecki Tomasz

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

331/2018

10.10.2018

1130.48.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1029

59

Deorowicz Monika Aurelia

SR w Dąbrowie Górniczej

447/2019

17.09.2019

1130.41.2019

M.P. z 2020 r. poz. 15

60

Dębowski Michał

SR w Opocznie

442/2019

06.09.2019

1130.37.2019

M.P. z 2019 r. poz. 935

61

Dobrowolski Marek Zbigniew

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

331/2018

10.10.2018

1130.48.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1029

62

Drabik Marcin Przemysław

SO w Świdnicy

508/2018

06.09.2019

1130.38.2019

M.P. z 2019 r. poz. 963

63

Drabko Iwona Anna

SR w Białej Podlaskiej

358/2018

12.12.2018

 

1130.57.2018

M.P. z 2019 r. poz. 246

64

Drotkiewicz Bartłomiej Zygmunt

SO w Radomiu

242/2019

24.05.2019

1130.20.2019

M.P. z 2019 r. poz. 613

65

Dubiał Aleksandra

SR w Rawiczu

224/2018

24.10.2018

1130.52.2018

M.P. z 2019 r. poz. 10

66

Dubowiecka Agnieszka Elżbieta

SR we Włodawie

405/2018

13.03.2019

1130.12.2019

M.P. z 2019 r. poz. 608

67

Dubowska-Kuźnia Anna Monika

SR Gdańsk-Południe w Gdańsku

245/2019

28.05.2019

1130.21.2019

M.P. z 2019 r. poz. 918

68

Dudziak Sławomir

SR w Międzyrzeczu

187/2019

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

69

Dutkiewicz Agnieszka

SO w Bydgoszczy

551/2018

05.07.2019

1130.32.2019

M.P. z 2019 r. poz. 932

70

Dybaś Anna Maria

SR w Wałbrzychu

673/2019

17.09.2019

1130.40.2019

M.P. z 2020 r. poz. 14

71

Dziedzic Paweł

SR w Rzeszowie

453/2019

06.09.2019

1130.37.2019

M.P. z 2019 r. poz. 935

72

Dziergawka Anna

SO w Bydgoszczy

551/2018

12.09.2019

1130.39.2019

M.P. z 2020 r. poz. 13

73

Dziuk Tomasz Marcin

WSA w Gliwicach (asesor)

580/2018

10.04.2019

1130.18.2019

74

Franckiewicz Łukasz

SO we Wrocławiu

446/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

75

Furmanek-Śnitko Joanna Justyna

SO w Siedlcach

243/2019

28.05.2019

1130.22.2019

M.P. z 2019 r. poz. 919

76

Furmankiewicz Grzegorz Marcin

SO w Krośnie

503/2018

02.07.2019

1130.31.2019

M.P. z 2019 r. poz. 931

77

Gadecki Bartłomiej

SO w Olsztynie

342/2019

28.05.2019

1130.21.2019

M.P. z 2019 r. poz. 918

78

Gajewska Aneta

SO w Lublinie

352/2019

19.06.2019

1130.25.2019

M.P. z 2019 r. poz. 921

79

Gałęzowska Alina Iwona

SO we Wrocławiu

446/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

80

Garbuliński Łukasz Paweł

SR w Jastrzębiu-Zdroju

353/2019

26.06.2019

1130.28.2019

M.P. z 2019 r. poz. 928

81

Gawroński Maciej Jan

SR w Rzeszowie

453/2019

06.09.2019

1130.37.2019

M.P. z 2019 r. poz. 935

82

Gąsior-Majchrowska Anna Wanda

SO w Piotrkowie Trybunalskim

398/2019

02.07.2019

1130.29.2019

M.P. z 2019 r. poz. 929

83

Gierszewski Przemysław Jan

SR w Rypinie

351/2019

26.06.2019

1130.28.2019

M.P. z 2019 r. poz. 928

84

Głowacka-Damaszko Izabela Elżbieta

SA we Wrocławiu

447/2018

04.02.2019

1130.8.2019

M.P. z 2019 r. poz. 256

85

Gnatowska Beata

SO w Białymstoku

144/2019

02.07.2019

1130.29.2019

M.P. z 2019 r. poz. 929

86

Goldbeck-Malesińska Małgorzata Barbara

SA w Poznaniu

456/2018

04.02.2019

1130.7.2019

M.P. z 2019 r. poz. 245

87

Gołyski Łukasz Przemysław

SR w Ostrowcu Świętokrzyskim

388/2019

02.07.2019

1130.29.2019

M.P. z 2019 r. poz. 929

88

Górecka Agata Małgorzata

SO w Gorzowie Wielkopolskim

722/2019

29.11.2019

1130.56.2019

M.P. z 2020 r. poz. 23

89

Górecka Katarzyna Agnieszka

SR w Jeleniej Górze

713/2019

22.10.2019

1130.50.2019

M.P. z 2020 r. poz. 20

90

Grela Jacek Piotr

Izba Cywilna SN

330/2018

10.10.2018

1130.50.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1031

91

Grodzicka Anna Karina

SO w Lublinie

612/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

92

Grzelak Danuta Iwona

SR w Krośnie Odrzańskim

192/2018

19.09.2018

1130.46.2018

M.P. z 2018 r. poz. 992

93

Grzelak Małgorzata

Izba Gospodarcza NSA

528/2018

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

94

Grzelska Małgorzata Janina

SO w Bydgoszczy

335/2019

19.06.2019

1130.25.2019

M.P. z 2019 r. poz. 921

95

Grzywaczewska Magdalena Stanisława

SR w Grójcu

378/2019

24.05.2019

1130.20.2019

M.P. z 2019 r. poz. 613

96

Haczyk Anetta

SO w Katowicach

443/2019

02.07.2019

1130.30.2019

M.P. z 2019 r. poz. 930

97

Hajduga Beata Lucyna

SO w Bielsku-Białej

627/2018

04.02.2019

1130.7.2019

M.P. z 2019 r. poz. 245

98

Hartman Łukasz Marcin

SR w Zgorzelcu

229/2018

22.10.2018

1130.51.2018

M.P. z 2019 r. poz. 35

99

Hejbudzki Michał

SR w Mławie

626/2019

06.09.2019

1130.38.2019

M.P. z 2019 r. poz. 963

100

Horodnicka-Stelmaszczuk Gabriela Agnieszka

SA w Szczecinie

251/2019

28.05.2019

1130.21.2019

M.P. z 2019 r. poz. 918

101

Idzikowski Dariusz

SR w Lidzbarku Warmińskim

76/2019

13.03.2019

1130.12.2019

M.P. z 2019 r. poz. 608

102

Idzikowski Tomasz

SR w Bartoszycach

68/2019

10.04.2019

1130.17.2019

M.P. z 2019 r. poz. 612

103

Ignaczak Marta Katarzyna

SR w Słupsku

377/2019

24.05.2019

1130.20.2019

M.P. z 2019 r. poz. 613

104

Jabłońska Zuzanna

SR w Olecku

387/2018

08.01.2019

1130.1.2019

M.P. z 2019 r. poz. 243

105

Jagodziński Paweł

SR w Wolsztynie

751/2019

17.09.2019

1130.42.2019

M.P. z 2020 r. poz. 16

106

Jakimko Witold Zdzisław

SR dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu (powrót na poprzednio zajmowane stanowisko)

143/2018

30.10.2018

1130.53.2018

M.P. z 2019 r. poz. 11

107

Jakubiszyn-Turkiewicz Agnieszka Dorota

SO w Legnicy

450/2018

02.07.2019

1130.29.2019

M.P. z 2019 r. poz. 929

108

Janiszewska Beata Maria

Izba Cywilna SN

330/2018

10.10.2018

1130.50.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1031

109

Janiszewska Edyta Agnieszka

SO w Kaliszu

435/2018

11.03.2019

1130.11.2019

M.P. z 2019 r. poz. 607

110

Jankowska (Stokwisz) Monika Katarzyna

SR we Włocławku

338/2019

19.06.2019

1130.25.2019

M.P. z 2019 r. poz. 921

111

Jantowski Leszek Władysław

SA w Gdańsku

664/2019

12.09.2019

1130.39.2019

M.P. z 2020 r. poz. 13

112

Jaroczyński Adam

SO w Olsztynie

137/2019

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

113

Jasińska Agnieszka

SR w Lesznie

222/2018

30.10.2018

1130.54.2018

M.P. z 2019 r. poz. 12

114

Jasińska Agnieszka Monika

SR w Wałbrzychu

673/2019

17.09.2019

1130.40.2019

M.P. z 2020 r. poz. 14

115

Jasiński Artur

SR w Gliwicach

340/2019

19.06.2019

1130.25.2019

M.P. z 2019 r. poz. 921

116

Jasion Mariusz Andrzej

SO w Szczecinie

633/2018

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

117

Jerzyło Daria

SR w Ostrołęce

353/2018

12.12.2018

1130.56.2018

M.P. z 2019 r. poz. 252

118

Jurkiewicz Paweł

SR w Sokołowie Podlaskim

452/2018

14.03.2019

1130.13.2019

M.P. z 2019 r. poz. 609

119

Jurkowska-Chocyk Agnieszka Maria

SA w Lublinie

454/2018

04.10.2019

1130.49.2019

M.P. z 2020 r. poz. 19

120

Kaczanowicz-Such Anna Maria

SR w Ostrowi Mazowieckiej

401/2019

19.06.2019

1130.25.2019

M.P. z 2019 r. poz. 921

121

Kaczmarczyk-Kłak Katarzyna

SA w Rzeszowie

505/2018

02.07.2019

1130.30.2019

M.P. z 2019 r. poz. 930

122

Kalemba Małgorzata Krystyna

SO w Opolu

445/2018

26.09.2019

1130.44.2019

M.P. z 2020 r. poz. 18

123

Kalinowska Natalia Maria

SR dla Warszawy-Woli w Warszawie

232/2019

03.06.2019

1130.23.2019

M.P. z 2019 r. poz. 920

124

Kamieniak Bartosz Andrzej

SO w Lublinie

612/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

125

Karłowicz Agnieszka

SO w Siedlcach

610/2018

10.04.2019

1130.17.2019

M.P. z 2019 r. poz. 612

126

Karwacka Maria Teresa

SR w Wejherowie

336/2019

19.06.2019

1130.25.2019

M.P. z 2019 r. poz. 921

127

Kasprzak Barbara Anna

SR w Mogilnie

395/2019

02.07.2019

1130.30.2019

M.P. z 2019 r. poz. 930

128

Kaute Jacek Robert

WSA w Warszawie

464/2018

04.02.2019

1130.8.2019

M.P. z 2019 r. poz. 256

129

Kawa-Jerka Agata Magdalena

SO w Legnicy

450/2018

02.07.2019

1130.29.2019

M.P. z 2019 r. poz. 929

130

Kawęcki Ireneusz

SO w Kaliszu

435/2018

11.03.2019

1130.11.2019

M.P. z 2019 r. poz. 607

131

Kirczuk-Antończak Paulina

SO we Wrocławiu

446/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

132

Klimek Anna

SR w Przemyślu

650/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

133

Kluczyńska Agnieszka

SO w Suwałkach

83/2019

13.03.2019

1130.12.2019

M.P. z 2019 r. poz. 608

134

Kluska Michał

SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

488/2019

02.07.2019

1130.31.2019

M.P. z 2019 r. poz. 931

135

Kmiecik Janusz

SO w Krośnie

503/2018

02.07.2019

1130.31.2019

M.P. z 2019 r. poz. 931

136

Kojło Marcin

WSA w Białymstoku (asesor)

386/2018

25.03.2019

1130.16.2019

137

Kolasa-Barczyńska Sylwia Elżbieta

SO w Legnicy

450/2018

02.07.2019

1130.29.2019

M.P. z 2019 r. poz. 929

138

Konieczna Arleta

SO w Kaliszu

139/2019

03.06.2019

1130.23.2019

M.P. z 2019 r. poz. 920

139

Kontrym Małgorzata Agata

SO we Wrocławiu

368/2019

26.06.2019

1130.28.2019

M.P. z 2019 r. poz. 928

140

Konysz Anna Maria

SR w Lesznie

723/2019

26.09.2019

1130.44.2019

M.P. z 2020 r. poz. 18

141

Kornacka Beata Ewa

SR w Kaliszu

380/2019

19.06.2019

1130.25.2019

M.P. z 2019 r. poz. 921

142

Korusiewicz Aleksandra Helena

SO w Częstochowie

388/2018

17.09.2019

1130.41.2019

M.P. z 2020 r. poz. 15

143

Kosikowska-Kosmala Karolina Anna

SO we Wrocławiu

446/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

144

Kotyński Karol Antoni

SA w Łodzi

379/2019

24.05.2019

1130.20.2019

M.P. z 2019 r. poz. 613

145

Kowalik-Grzanka Elżbieta Maria

Izba Gospodarcza NSA

530/2018

04.02.2019

1130.8.2019

M.P. z 2019 r. poz. 256

146

Kozanecka Joanna Ewa

SR w Płocku

232/2018

30.10.2018

1130.54.2018

M.P. z 2019 r. poz. 12

147

Kozłowski Piotr

SO w Białymstoku

144/2019

02.07.2019

1130.29.2019

M.P. z 2019 r. poz. 929

148

Krajewska Aleksandra

SR w Kamiennej Górze

509/2018

13.03.2019

1130.12.2019

M.P. z 2019 r. poz. 608

149

Krajewski Marcin Krzysztof

Izba Cywilna SN

330/2018

10.10.2018

1130.50.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1031

150

Krakowczyk Anna Maria

SR w Głogowie

193/2018

19.09.2018

1130.46.2018

M.P. z 2018 r. poz. 992

151

Krawczuk Piotr

SO w Legnicy

356/2019

19.06.2019

1130.25.2019

M.P. z 2019 r. poz. 921

152

Krekora Ewa Agnieszka

SR w Słupsku

624/2018

14.03.2019

1130.13.2019

M.P. z 2019 r. poz. 609

153

Kruczkowska-Balcerzak Magdalena

SO w Bydgoszczy

551/2018

05.07.2019

1130.32.2019

M.P. z 2019 r. poz. 932

154

Krywow Monika Anna

WSA w Gliwicach (asesor)

580/2018

10.04.2019

1130.18.2019

155

Ksepko Katarzyna Beata

SR w Wałczu

406/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

156

Ksiądz Beata Jowita

SR w Pile

254/2018

30.10.2018

1130.54.2018

M.P. z 2019 r. poz. 12

157

Księżak Paweł Sławomir

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

331/2018

10.10.2018

1130.48.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1029

158

Kubica-Gawlas Augustyna Elżbieta

SR w Żywcu

727/2019

13.11.2019

1130.51.2019

M.P. z 2020 r. poz. 21

159

Kucharczyk Marzanna Alina

SO w Szczecinie

633/2018

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

160

Kulik Małgorzata

SO w Zielonej Górze

463/2018

11.03.2019

1130.11.2019

M.P. z 2019 r. poz. 607

161

Kurpik Emilia

SR w Wałczu

406/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

162

Kusiak Michał Juliusz

SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

623/2018

14.03.2019

1130.13.2019

M.P. z 2019 r. poz. 609

163

Kwaśniewska Elżbieta Sylwia

SO w Kaliszu

396/2019

24.05.2019

1130.20.2019

M.P. z 2019 r. poz. 613

164

Kwiecień Barbara

SR w Słubicach

188/2019

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

165

Kwoczek-Wadecka Anna Honorata

SR w Braniewie

512/2018

30.01.2019

1130.6.2019

M.P. z 2019 r. poz. 244

166

Lachowska Barbara

SR w Hrubieszowie

252/2018

22.10.2018

1130.51.2018

M.P. z 2019 r. poz. 35

167

Lebowa Tomasz

SA w Lublinie

584/2019

26.09.2019

1130.44.2019

M.P. z 2020 r. poz. 18

168

Lemańska Joanna Bożena

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

331/2018

10.10.2018

1130.48.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1029

169

Leszczyna Agnieszka Irena

SR w Lubinie

136/2019

03.06.2019

1130.23.2019

M.P. z 2019 r. poz. 920

170

Lewandowski Piotr

SR w Sierpcu

233/2018

12.12.2018

1130.57.2018

M.P. z 2019 r. poz. 246

171

Lipiński Michał Adam

SR w Mogilnie

69/2019

10.04.2019

1130.17.2019

M.P. z 2019 r. poz. 612

172

Łatanik Tomasz Michał

SR w Jastrzębiu-Zdroju

369/2018

12.12.2018

1130.56.2018

M.P. z 2019 r. poz. 252

173

Łazarski Jarosław

SO w Szczecinie

633/2018

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

174

Łobodzińska Marta Anna

SO w Radomiu

516/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

175

Łochowski Marcin

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

331/2018

10.10.2018

1130.48.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1029

176

Łukaszewski Wiesław Marek

SA w Gdańsku

596/2019

26.09.2019

1130.44.2019

M.P. z 2020 r. poz. 18

177

Łyszczarz-Witecka Iwona Małgorzata

SO w Częstochowie

388/2018

17.09.2019

1130.41.2019

M.P. z 2020 r. poz. 15

178

Maciaszek Katarzyna Ewa

SO w Kaliszu

435/2018

11.03.2019

1130.11.2019

M.P. z 2019 r. poz. 607

179

Majchrowski Jan

Izba Dyscyplinarna SN

317/2018

19.09.2018

1130.47.2018

M.P. z 2018 r. poz. 993

180

Makarska Małgorzata

SO w Siedlcach

610/2018

10.04.2019

1130.17.2019

M.P. z 2019 r. poz. 612

181

Makarzec Katarzyna Joanna

SO w Lublinie

612/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

182

Maksym Karina Barbara

SA w Katowicach

625/2018

04.10.2019

1130.49.2019

M.P. z 2020 r. poz. 19

183

Malik Jolanta

SO we Wrocławiu

446/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

184

Manowska Małgorzata

Izba Cywilna SN

330/2018

10.10.2018

1130.50.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1031

185

Marciniak Małgorzata

SO w Opolu

445/2018

26.09.2019

1130.44.2019

M.P. z 2020 r. poz. 18

186

Markowicz Andrzej

SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

350/2018

30.01.2019

1130.6.2019

M.P. z 2019 r. poz. 244

187

Markowska Barbara Karina

SO w Lublinie

612/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

188

Mazurek Dorota Ewa

SO w Lublinie

612/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

189

Miąsko Aleksandra

SR w Mogilnie

69/2019

10.04.2019

1130.17.2019

M.P. z 2019 r. poz. 612

190

Michalak Wojciech

SO w Siedlcach

610/2018

10.04.2019

1130.17.2019

M.P. z 2019 r. poz. 612

191

Michalski Grzegorz

SR w Nidzicy

344/2019

02.07.2019

1130.29.2019

M.P. z 2019 r. poz. 929

192

Michałek Aneta

SO w Lublinie

612/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

193

Michór Andrzej

SO we Wrocławiu

446/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

194

Miecznikowska Beata

SO w Płocku

443/2018

04.02.2019

1130.7.2019

M.P. z 2019 r. poz. 245

195

Miroszewski Leon

SA w Szczecinie

629/2018

04.02.2019

1130.7.2019

M.P. z 2019 r. poz. 245

196

Misina Grzegorz

SA w Katowicach

625/2018

04.10.2019

1130.49.2019

M.P. z 2020 r. poz. 19

197

Miszczuk-Rzeźniczak Małgorzata

SR w Żarach

352/2018

08.01.2019

1130.1.2019

M.P. z 2019 r. poz. 243

198

Misztal-Konecka Joanna Teresa

Izba Cywilna SN

330/2018

10.10.2018

1130.50.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1031

199

Młyńska Aleksandra Agata

WSA w Warszawie (asesor)

385/2018

27.09.2019

1130.45.2019

200

Montowski Mirosław

WSA w Warszawie

441/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

201

Morys-Magiera Lucyna Ewa

SA w Katowicach

625/2018

04.10.2019

1130.49.2019

M.P. z 2020 r. poz. 19

202

Nawrot Oktawian Dariusz

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

331/2018

10.10.2018

1130.48.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1029

203

Niczyporuk Janusz Dariusz

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

331/2018

10.10.2018

1130.48.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1029

204

Niczyporuk-Król Anna

SR w Łukowie

360/2018

12.12.2018

1130.57.2018

M.P. z 2019 r. poz. 246

205

Niedzielak Piotr Sławomir

Izba Dyscyplinarna SN

317/2018

19.09.2018

1130.47.2018

M.P. z 2018 r. poz. 993

206

Nowak Iwona

SO w Olsztynie

342/2019

28.05.2019

1130.21.2019

M.P. z 2019 r. poz. 918

207

Nowocień-Pluta Donata Weronika

SO w Świdnicy

508/2018

06.09.2019

1130.38.2019

M.P. z 2019 r. poz. 963

208

Nycz-Łucjan Magdalena

SO w Lublinie

138/2019

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

209

Ohanowicz-Wójcik Marta Anna

SR w Opolu

349/2019

19.06.2019

1130.25.2019

M.P. z 2019 r. poz. 921

210

Olejnik Anna Kinga

SR w Opocznie

632/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

211

Olszanowski Jan Michał

SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

350/2018

30.01.2019

1130.6.2019

M.P. z 2019 r. poz. 244

212

Olszewska Ewa

SR w Myśliborzu

512/2019

17.09.2019

1130.41.2019

M.P. z 2020 r. poz. 15

213

Olszewski Jarosław Mirosław

SO w Gdańsku

594/2019

12.09.2019

1130.39.2019

M.P. z 2020 r. poz. 13

214

Orłowska Wioletta Ewa

SR w Mławie

354/2018

26.06.2019

1130.28.2019

M.P. z 2019 r. poz. 928

215

Orzeł Katarzyna Zuzanna

SR w Chodzieży

221/2018

12.12.2018

1130.57.2018

M.P. z 2019 r. poz. 246

216

Oziębło Paweł Jan

SO w Radomiu

516/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

217

Pabin Rober Leonard

SO w Sieradzu

148/2019

10.04.2019

1130.17.2019

M.P. z 2019 r. poz. 612

218

Pająkiewicz-Kremis Marta Anna

WSA we Wrocławiu (asesor)

465/2018

19.06.2019

1130.26.2019

219

Palińska Monika Anna

SR w Ostrołęce

441/2019

02.07.2019

1130.30.2019

M.P. z 2019 r. poz. 930

220

Palka Przemysław Adam

SR w Szczytnie

78/2019

10.04.2019

1130.17.2019

M.P. z 2019 r. poz. 612

221

Paluch Wojciech Jerzy

SA w Katowicach

625/2018

04.10.2019

1130.49.2019

M.P. z 2020 r. poz. 19

222

Paluszek Dariusz Andrzej

SR w Zgorzelcu

229/2018

22.10.2018

1130.51.2018

M.P. z 2019 r. poz. 35

223

Papka Jan Krzysztof

SO w Opolu

357/2019

28.05.2019

1130.22.2019

M.P. z 2019 r. poz. 919

224

Parzychowski Ziemowit Jakub

SO w Szczecinie

633/2018

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

225

Pawłowska Agnieszka Klaudia

SA w Lublinie

454/2018

04.10.2019

1130.49.2019

M.P. z 2020 r. poz. 19

226

Pawłowski Józef

SA w Rzeszowie

505/2018

02.07.2019

1130.30.2019

M.P. z 2019 r. poz. 930

227

Pieczara Monika

SO w Świdnicy

508/2018

06.09.2019

1130.38.2019

M.P. z 2019 r. poz. 963

228

Pietrzak Patryk Andrzej

SO w Kaliszu

396/2019

24.05.2019

1130.20.2019

M.P. z 2019 r. poz. 613

229

Pilch-Wojcieszek Agata Agnieszka

SR w Choszcznie

622/2019

26.09.2019

1130.43.2019

M.P. z 2020 r. poz. 17

230

Pilitowski Szymon Jakub

SO w Szczecinie

633/2018

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

231

Piotrowska Małgorzata

SR w Grudziądzu

590/2019

26.09.2019

1130.43.2019

M.P. z 2020 r. poz. 17

232

Pisarek Agnieszka Paulina

SR w Choszcznie

205/2018

19.09.2018

1130.46.2018

M.P. z 2018 r. poz. 992

233

Piwowarczyk-Pawlak Joanna Maria

SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

444/2019

05.07.2019

1130.32.2019

M.P. z 2019 r. poz. 932

234

Płońska Marta Grażyna

SR w Nidzicy

344/2019

02.07.2019

1130.29.2019

M.P. z 2019 r. poz. 929

235

Pomianowski Paweł

SO we Wrocławiu

368/2019

26.06.2019

1130.28.2019

M.P. z 2019 r. poz. 928

236

Przemyłska-Rybarczyk Żaneta

SO w Płocku

443/2018

04.02.2019

1130.7.2019

M.P. z 2019 r. poz. 245

237

Przesławski Tomasz Robert

Izba Dyscyplinarna SN

317/2018

19.09.2018

1130.47.2018

M.P. z 2018 r. poz. 993

238

Przybylska Anna Katarzyna

SO w Łodzi

397/2019

19.06.2019

1130.25.2019

M.P. z 2019 r. poz. 921

239

Przykucka Małgorzata Alicja

SO w Koszalinie

253/2019

28.05.2019

1130.22.2019

M.P. z 2019 r. poz. 919

240

Ptak Magdalena Monika

SR w Wałbrzychu

673/2019

17.09.2019

1130.40.2019

M.P. z 2020 r. poz. 14

241

Ptak Paweł

SO w Częstochowie

388/2018

17.09.2019

1130.41.2019

M.P. z 2020 r. poz. 15

242

Pulka Tomasz

SR w Bolesławcu

454/2019

02.07.2019

1130.31.2019

M.P. z 2019 r. poz. 931

243

Rabiega Monika

SO w Szczecinie

633/2018

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

244

Radkiewicz Tomasz

SO w Szczecinie

633/2018

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

245

Ratajczak Rafał Daniel

SO w Opolu

445/2018

26.09.2019

1130.44.2019

M.P. z 2020 r. poz. 18

246

Redzik Adam Janusz

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

331/2018

10.10.2018

1130.48.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1029

247

Regulska Agata

SA we Wrocławiu

358/2019

24.05.2019

1130.20.2019

M.P. z 2019 r. poz. 613

248

Roch Adam Grzegorz

Izba Dyscyplinarna SN

317/2018

19.09.2018

1130.47.2018

M.P. z 2018 r. poz. 993

249

Rodatus Łukasz Maciej

SO w Przemyślu

506/2018

13.03.2019

1130.12.2019

M.P. z 2019 r. poz. 608

250

Rogiński Rafał Wojciech

SR w Ostrołęce

441/2019

02.07.2019

1130.30.2019

M.P. z 2019 r. poz. 930

251

Rosłan Marcin Adam

SR dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

384/2019

02.07.2019

1130.29.2019

M.P. z 2019 r. poz. 929

252

Roszak De Tolkmitt Małgorzata Anna

SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

750/2019

13.11.2019

1130.52.2019

M.P. z 2020 r. poz. 22

253

Roszkowski Łukasz Paweł

SR w Częstochowie

513/2019

12.09.2019

1130.39.2019

M.P. z 2020 r. poz. 13

254

Rowiński Wojciech

WSA w Warszawie

166/2018

12.12.2018

1130.57.2018

M.P. z 2019 r. poz. 246

255

Rozmus Marcin Ryszard

SR w Rybniku

231/2018

24.10.2018

1130.52.2018

M.P. z 2019 r. poz. 10

256

Rozpędowski Maciej

SA w Poznaniu

456/2018

04.02.2019

1130.7.2019

M.P. z 2019 r. poz. 245

257

Ruszkowska Anna Maria

SO w Szczecinie

633/2018

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

258

Rzepa Justyna Elżbieta

SO w Zamościu

455/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

259

Sachanowicz-Dusińska Magdalena

SR w Grójcu

368/2018

08.01.2019

1130.1.2019

M.P. z 2019 r. poz. 243

260

Sadowski Mirosław

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

331/2018

10.10.2018

1130.48.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1029

261

Sala Karol Michał

SR w Bielsku-Białej

726/2019

17.09.2019

1130.40.2019

M.P. z 2020 r. poz. 14

262

Sawa Monika Jadwiga

WSA w Warszawie

441/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

263

Sawicki Rafał

SR dla m.st. Warszawy w Warszawie

622/2018

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

264

Sawicz Maja Małgorzata

SO w Świdnicy

508/2018

06.09.2019

1130.38.2019

M.P. z 2019 r. poz. 963

265

Schab Piotr Adam

SA w Warszawie

785/2019

29.11.2019

1130.56.2019

M.P. z 2020 r. poz. 23

266

Segit Dariusz

SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

382/2019

02.07.2019

1130.29.2019

M.P. z 2019 r. poz. 929

267

Semeniuk Arkadiusz

SO w Płocku (powrót na poprzednio zajmowane stanowisko)

142/2018

30.10.2018

1130.53.2018

M.P. z 2019 r. poz. 11

268

Serwin-Bajan Anna Bronisława

SO w Nowym Sączu

196/2019

02.07.2019

1130.29.2019

M.P. z 2019 r. poz. 929

269

Sitkiewicz Bartosz

SO we Włocławku

595/2019

17.09.2019

1130.42.2019

M.P. z 2020 r. poz. 16

270

Siwek Andrzej Piotr

WSA w Warszawie

464/2018

04.02.2019

1130.8.2019

M.P. z 2019 r. poz. 256

271

Siwek Marek Marian

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

331/2018

10.10.2018

1130.48.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1029

272

Siwek Paweł

SO we Wrocławiu

368/2019

26.06.2019

1130.28.2019

M.P. z 2019 r. poz. 928

273

Skiera-Bilska Agnieszka Justyna

SR w Kole

255/2018

12.12.2018

1130.56.2018

M.P. z 2019 r. poz. 252

274

Skoczeń-Szmagała Agnieszka

SR w Złotowie

226/2018

24.10.2018

1130.52.2018

M.P. z 2019 r. poz. 10

275

Skowyra Mirosław

SR w Bartoszycach

343/2019

19.06.2019

1130.25.2019

M.P. z 2019 r. poz. 921

276

Skowyra Sylwester

SR w Iławie

514/2018

11.03.2019

1130.11.2019

M.P. z 2019 r. poz. 607

277

Skrzypczak-Woźny Dorota

SO we Wrocławiu

446/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

278

Słabuszewski Robert

SO w Gorzowie Wielkopolskim

722/2019

29.11.2019

1130.56.2019

M.P. z 2020 r. poz. 23

279

Sławińska Małgorzata Elżbieta

SA w Warszawie

785/2019

29.11.2019

1130.56.2019

M.P. z 2020 r. poz. 23

280

Słomczyński Łukasz Jan

SR w Trzciance

225/2018

24.10.2018

1130.52.2018

M.P. z 2019 r. poz. 10

281

Snela-Daleszyńska Sabrina Alicja

SR Szczecin-Centrum w Szczecinie

217/2018

12.12.2018

1130.56.2018

M.P. z 2019 r. poz. 252

282

Sobczak-Chrzanowska Magdalena Dorota

SO we Wrocławiu

446/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

283

Sobieraj Tomasz

SA w Szczecinie

250/2019

28.05.2019

1130.22.2019

M.P. z 2019 r. poz. 919

284

Sobieralski Krzysztof

WSA w Opolu

246/2019

19.06.2019

1130.25.2019

M.P. z 2019 r. poz. 921

285

Sobocińska Barbara Teresa

SO w Częstochowie

388/2018

17.09.2019

1130.41.2019

M.P. z 2020 r. poz. 15

286

Sobusiak Jaromierz Maciej

SO w Tarnowie

193/2019

03.06.2019

1130.23.2019

M.P. z 2019 r. poz. 920

287

Socha Rafał Marcin

SO w Radomiu

516/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

288

Soja Marcin

SO we Wrocławiu

446/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

289

Solecki Łukasz Stanisław

SO we Wrocławiu

446/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

290

Spychała Ewa Anna

SO w Bydgoszczy

334/2019

28.05.2019

1130.21.2019

M.P. z 2019 r. poz. 918

291

Sroka Lucyna

SR w Rzeszowie

453/2019

06.09.2019

1130.37.2019

M.P. z 2019 r. poz. 935

292

Staniszewska-Perenc Agnieszka

SA w Rzeszowie

505/2018

13.03.2019

1130.12.2019

M.P. z 2019 r. poz. 608

293

Stasikowski Rafał

Izba Ogólnoadministracyjna NSA

531/2018

13.03.2019

1130.12.2019

M.P. z 2019 r. poz. 608

294

Stefańska Ewa Leokadia

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

 

331/2018

10.10.2018

1130.48.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1029

295

Stelmach Piotr Sebastian

SR w Nowym Sączu

490/2019

06.09.2019

1130.37.2019

M.P. z 2019 r. poz. 935

296

Stelmaszczuk-Taracha Wiesława Teresa

SO w Lublinie

612/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

297

Stępkowski Aleksander Bogusław

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

331/2018

30.01.2019

1130.4.2019

M.P. z 2019 r. poz. 254

298

Strzebinczyk-Stembalska Anna Irena

SO we Wrocławiu

446/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

299

Stuła-Marcela Katarzyna Bożena

WSA w Gliwicach (asesor)

167/2018

08.01.2019

1130.2.2019

300

Sudnik-Hryniewicz Barbara Magdalena

SO we Wrocławiu

446/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

301

Suska-Obidowska Sylwia Ewa

SO w Bydgoszczy

551/2018

05.07.2019

1130.32.2019

M.P. z 2019 r. poz. 932

302

Sych Wojciech Aleksander

Izba Karna SN (wybrany następnie na stanowisko sędziego TK)

318/2018

10.10.2018

1130.49.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1030

303

Syroka-Zaremba Iwona Wiktoria

SO w Płocku

443/2018

04.02.2019

1130.7.2019

M.P. z 2019 r. poz. 245

304

Szafraniec Tomasz Tadeusz

SR w Żarach

352/2018

08.01.2019

1130.1.2019

M.P. z 2019 r. poz. 243

 

305

Szanciło Tomasz

Izba Cywilna SN

330/2018

10.10.2018

1130.50.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1031

306

Szarek Piotr Paweł

SO w Szczecinie

254/2019

28.05.2019

1130.22.2019

M.P. z 2019 r. poz. 919

307

Szczepaniec Maria Agnieszka

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

331/2018

10.10.2018

1130.48.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1029

308

Szczupak Maciej Bogusław

SR w Dębicy

445/2019

13.11.2019

1130.51.2019

M.P. z 2020 r. poz. 21

309

Szmidt Wojciech Krzysztof

SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

750/2019

13.11.2019

1130.52.2019

M.P. z 2020 r. poz. 22

310

Szmydka Iwona

SR w Głogowie

193/2018

19.09.2018

1130.46.2018

M.P. z 2018 r. poz. 992

311

Szokalski Adam

SO w Opolu

445/2018

26.09.2019

1130.44.2019

M.P. z 2020 r. poz. 18

312

Szpinda Renata Katarzyna

SR w Hrubieszowie

252/2018

22.10.2018

1130.51.2018

M.P. z 2019 r. poz. 35

313

Szustakiewicz Przemysław Sławomir

Izba Ogólnoadministracyjna NSA

529/2018

04.02.2019

1130.7.2019

M.P. z 2019 r. poz. 245

314

Szydłowski Piotr Sebastian

SO w Suwałkach

588/2019

17.09.2019

1130.42.2019

M.P. z 2020 r. poz. 16

315

Szykowny-Poliśkiewicz Agata Marta

SR w Jarosławiu

79/2019

13.03.2019

1130.12.2019

M.P. z 2019 r. poz. 608

316

Szymański Andrzej Jacek

SO w Płocku

443/2018

04.02.2019

1130.7.2019

M.P. z 2019 r. poz. 245

317

Śledziewska Dorota

SR w Grajewie

432/2018

30.01.2019

1130.6.2019

M.P. z 2019 r. poz. 244

318

Śliwińska-Buśkiewicz Kinga Barbara

SO w Koninie

462/2018

11.03.2019

1130.11.2019

M.P. z 2019 r. poz. 607

319

Świdzińska-Kozieł Aneta Katarzyna

SO w Lublinie

612/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

320

Świniarska Aneta Maria

SO w Sieradzu

148/2019

10.04.2019

1130.17.2019

M.P. z 2019 r. poz. 612

321

Taborowska Joanna

SR w Zgierzu

489/2019

17.09.2019

1130.41.2019

M.P. z 2020 r. poz. 15

322

Tabor-Wytrykowska Joanna Maria

SO w Legnicy

450/2018

02.07.2019

1130.29.2019

M.P. z 2019 r. poz. 929

323

Tandek Grażyna Sławomira

SR w Starogardzie Gdańskim

230/2018

12.12.2018

1130.56.2018

M.P. z 2019 r. poz. 252

324

Tchórzewski Mariusz Kazimierz

SA w Lublinie

583/2019

06.09.2019

1130.37.2019

M.P. z 2019 r. poz. 935

325

Telenga Edyta Barbara

SO w Lublinie

612/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

326

Telusiewicz Piotr

SO w Lublinie

352/2019

19.06.2019

1130.25.2019

M.P. z 2019 r. poz. 921

327

Terpiłowska Agnieszka Marta

SA we Wrocławiu

447/2018

04.02.2019

1130.8.2019

M.P. z 2019 r. poz. 256

328

Tobała Paweł

SO w Zamościu

585/2019

06.09.2019

1130.38.2019

M.P. z 2019 r. poz. 963

329

Tomanek Artur Jerzy

SA we Wrocławiu

447/2018

04.02.2019

1130.8.2019

M.P. z 2019 r. poz. 256

330

Tomczak-Wiśniewska Adrianna Teresa

SO w Poznaniu

271/2019

03.06.2019

1130.23.2019

M.P. z 2019 r. poz. 920

331

Tomczyński Adam Rafał

Izba Dyscyplinarna SN

317/2018

19.09.2018

1130.47.2018

M.P. z 2018 r. poz. 993

332

Torbus Beata Maria

SA w Katowicach

625/2018

04.10.2019

1130.49.2019

M.P. z 2020 r. poz. 19

333

Trochanowska-Wojtycka Anna

SO w Bydgoszczy

551/2018

05.07.2019

1130.32.2019

M.P. z 2019 r. poz. 932

334

Trzcińska Diana Ewa

WSA w Gdańsku

579/2018

28.05.2019

1130.21.2019

M.P. z 2019 r. poz. 918

335

Turczyński Krzysztof Jan

SO w Opolu

445/2018

26.09.2019

1130.44.2019

M.P. z 2020 r. poz. 18

336

Tworek Alicja

SR w Rzeszowie

244/2019

28.05.2019

1130.22.2019

M.P. z 2019 r. poz. 919

337

Tworek Kajetan Marek

SR w Pile

730/2019

26.09.2019

1130.44.2019

M.P. z 2020 r. poz. 18

338

Ubermanowicz Katarzyna

SR w Bolesławcu

720/2019

26.09.2019

1130.43.2019

M.P. z 2020 r. poz. 17

339

Ulka Michał Tomasz

SR w Krotoszynie

178/2019

10.04.2019

1130.17.2019

M.P. z 2019 r. poz. 612

340

Wasiewicz Robert Zbigniew

SO w Lublinie

612/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

341

Wawrzyniak Agnieszka Ewa

SR w Bolesławcu

721/2019

17.09.2019

1130.40.2019

M.P. z 2020 r. poz. 14

342

Wegner-Kowalska Joanna Katarzyna

WSA w Warszawie

165/2018

11.03.2019

1130.11.2019

M.P. z 2019 r. poz. 607

343

Weiert Tomasz

SO w Elblągu

616/2018

14.03.2019

1130.13.2019

M.P. z 2019 r. poz. 609

344

Wiak Krzysztof Andrzej

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

331/2018

10.10.2018

1130.48.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1029

345

Widło Jacek

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

331/2018

10.10.2018

1130.48.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1029

346

Wieliczuk Joachim Zbigniew

SO w Gorzowie Wielkopolskim

186/2019

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

347

Wierzchowiec Tomasz

SO w Opolu

445/2018

26.09.2019

1130.44.2019

M.P. z 2020 r. poz. 18

348

Wiliński Jakub Zygmunt

SO w Szczecinie

633/2018

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

349

Wilmiński Łukasz

SR w Strzelcach Krajeńskich

676/2019

26.09.2019

1130.43.2019

M.P. z 2020 r. poz. 17

350

Wincenciak Mirosław

Izba Ogólnoadministracyjna NSA

531/2018

13.03.2019

1130.12.2019

M.P. z 2019 r. poz. 608

351

Winczewski Marcin Marek

SO w Bydgoszczy

593/2019

12.09.2019

1130.39.2019

M.P. z 2020 r. poz. 13

352

Winnicka-Kaliszewska Anna Iwona

SO w Szczecinie

633/2018

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

353

Witczak-Słoczyńska Agnieszka Maria

SA w Gdańsku

332/2019

19.06.2019

1130.25.2019

M.P. z 2019 r. poz. 921

354

Witkowski Ryszard Jacek

Izba Dyscyplinarna SN

317/2018

19.09.2018

1130.47.2018

M.P. z 2018 r. poz. 993

355

Włosowicz Grażyna

SA w Białymstoku

75/2019

13.03.2019

1130.12.2019

M.P. z 2019 r. poz. 608

356

Wochna Kinga Marta

SO w Gorzowie Wielkopolskim

722/2019

29.11.2019

1130.56.2019

M.P. z 2020 r. poz. 23

357

Wojciechowska Dominika Anna

SR w Jarocinie

177/2019

10.04.2019

1130.17.2019

M.P. z 2019 r. poz. 612

358

Wojciechowski Karol Wojciech

SR w Lesznie

724/2019

26.09.2019

1130.44.2019

M.P. z 2020 r. poz. 18

359

Wojtycki Jacek Maciej

SO w Bydgoszczy

551/2018

05.07.2019

1130.32.2019

M.P. z 2019 r. poz. 932

360

Wołosik Sławomir

SA w Białymstoku

591/2019

26.09.2019

1130.44.2019

M.P. z 2020 r. poz. 18

361

Wołoszyk Joanna

SO w Bydgoszczy

333/2019

28.05.2019

1130.21.2019

M.P. z 2019 r. poz. 918

362

Woźniak Bartosz Przemysław

SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

725/2019

17.09.2019

1130.40.2019

M.P. z 2020 r. poz. 14

363

Wójcik Marek

SO we Wrocławiu (odmówił odebrania aktu powołania)

368/2019

26.06.2019

1130.28.2019

M.P. z 2019 r. poz. 928

364

Wójcik-Wojnowska Aleksandra

SO w Szczecinie

633/2018

03.06.2019

1130.24.2019

M.P. z 2019 r. poz. 694

365

Wróblewski Jacek

SR w Oświęcimiu

191/2019

10.04.2019

1130.17.2019

M.P. z 2019 r. poz. 612

366

Wygoda Jacek Stanisław

Izba Dyscyplinarna SN

317/2018

19.09.2018

1130.47.2018

M.P. z 2018 r. poz. 993

367

Wysmulska Monika Anna

SO w Lublinie

612/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

368

Wysocka Iwona Małgorzata

SO we Wrocławiu

446/2018

18.01.2019

1130.3.2019

M.P. z 2019 r. poz. 253

369

Wytrykowski Konrad Kamil

Izba Dyscyplinarna SN

317/2018

19.09.2018

1130.47.2018

M.P. z 2018 r. poz. 993

370

Zaradkiewicz Kamil Michał

Izba Cywilna SN

330/2018

10.10.2018

1130.50.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1031

371

Zawiślak Arkadiusz

SR w Chełmie

359/2018

08.01.2019

1130.1.2019

M.P. z 2019 r. poz. 243

372

Zdych Robert Piotr

SA we Wrocławiu

447/2018

04.02.2019

1130.8.2019

M.P. z 2019 r. poz. 256

373

Zieliński Olgierd Wojciech

SO w Toruniu

587/2019

06.09.2019

1130.37.2019

M.P. z 2019 r. poz. 935

374

Ziemiński Andrzej

SR w Mławie

247/2019

28.05.2019

1130.22.2019

M.P. z 2019 r. poz. 919

375

Zięba Anna Agnieszka

SR w Rzeszowie

446/2019

02.07.2019

1130.31.2019

M.P. z 2019 r. poz. 931

376

Ziębiński Andrzej Marek

SA w Katowicach

625/2018

04.10.2019

1130.49.2019

M.P. z 2020 r. poz. 19

377

Zubert Paweł Antoni

Izba Dyscyplinarna SN

317/2018

19.09.2018

1130.47.2018

M.P. z 2018 r. poz. 993

378

Zwolak Paweł Krystian

SO w Zamościu

176/2019

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

379

Żmij Grzegorz Marian

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

331/2018

10.10.2018

1130.48.2018

M.P. z 2018 r. poz. 1029

380

Żuławska Danuta

SO w Lublinie

582/2019

06.09.2019

1130.37.2019

M.P. z 2019 r. poz. 935

381

Żuławski Mariusz Grzegorz

SO w Lublinie

612/2018

26.03.2019

1130.15.2019

M.P. z 2019 r. poz. 611

382

Żurek Izabela

SO w Gdańsku

383/2019

24.05.2019

1130.20.2019

M.P. z 2019 r. poz. 613

383

Żymełka Katarzyna Jadwiga

SA w Katowicach

625/2018

04.10.2019

1130.49.2019

M.P. z 2020 r. poz. 19

 

„Informacje, które zebrałem, są dostępne na stronach Krajowej Rady Sądownictwa i Kancelarii Prezydenta” – wyjaśnia Wachowiec.

 

Kuna 2020 Kraków

Polska mistrzem Polski w zwalczaniu przemocy domowej. 140 gmin nie ma tego problemu. Rocznie ginie od 150 do 300 kobiet w wyniku przemocy domowej – to więcej niż zginęło żołnierzy polskich na wszystkich misjach wojskowych*

Prezentuję dziś Państwu głosy, wydobyte z głębokich czeluści internetu. Głos kogoś, kto wie o czym mówi. To się czuje w każdym słowie. Także głos kogoś kto nie doświadczył, ale czuje złość, słuszne oburzenie, oraz potrzebę mówienia na ten temat.

Od lat politycy czują się świetnie, kłócą, kochają, lansują, walczą o coś, albo tylko dobrze udają. Tymczasem w polskich  domach od lat, jak w okopach, giną kobiety – 150-300 rocznie. Czyli rocznie więcej niż na wszystkich misjach wojskowych zginęło polskich żołnierzy.
Pozostałe setki tysięcy cierpią przemoc psychiczną, seksualną, ekonomiczną.
O tych kobietach nie pamięta nikt z polityków ani na co dzień, ani podczas życzeń świątecznych i noworocznych. W tych pięknych okresach świątecznych, kiedy wzrasta zagrożenie domowników z powodu większego spożycia alkoholu, nauczyliśmy się wzruszać najwyżej nad zwierzętami, cierpiącymi z powodu hałasu.
Mechanizmów zaprzeczenia najtrudniejszym problemom społecznym jest w partiach i w Sejmie zapewne bardzo wiele, ale ciekawa jestem też, ile posłanek i posłów faktycznie dotknął problem przemocy, bo tego się nie da zapomnieć – stałego strachu, bólu, upokorzenia, utraty nadziei, śmierci.
W przeważającej liczbie kobiety i dzieci doświadczają we własnych domach przemocy. Straszne życie tych kobiet lub ich śmierć i już na początku często przekreślona dobra przyszłość ich dzieci, to teraz tylko liczby w corocznej tabeli sprawozdania.
Posłanki i posłowie je przeczytają. Czytać potrafią.

źródło

 

 

 

Wszyscy pamiętamy tę tragedię sprzed kilku lat. Ogólnie dość znany i kasiasty mąż wraz ze swoim kolegą bestialsko torturował i masakrował żonę, usiłując ja zabić. Refleks żony, która zdążyła zadzwonić na 112 i błyskawiczna reakcja policji, oraz to ze szybko trafiła do specjalistycznego szpitala uratowało jej życie. Teraz po kilku latach sąd zmienił kwalifikację czynu z „usiłowania zabójstwa na pobicie” …
„ Prokurator żądał 12 lat więzienia dla oskarżonych, pełnomocnik pani Marty 15 lat. Na ostatniej rozprawie, sąd zmienił kwalifikację prawną czynu z usiłowania zabójstwa na pobicie i wymierzył niższy wyrok. Paweł W. został skazany za atak na panią Martę na 7 lat więzienia. Łącznie mąż pani Marty dostał 8,5 roku za przemoc domowa i za grożenie szwagrowi. Drugi oprawca Mariusz K. został skazany za pobicie na 5 lat 6 miesięcy więzienia, a łącznie na 7,5 roku.”

źródło

 

 

Od 2015 roku, na tutejszym portalu, pisaliśmy o tej wstydliwej, skandalicznej rzeczywistości zbyt wielu rodzin –  wielokrotnie. Próbowaliśmy naświetlić problem z różnych punków widzenia i pokazać go z każdej strony. Wszystko na nic. W nurcie społecznym temat przemocy został zduszony twardą ręka kościoła rzymskokatolickiego. Opisom rzeczywistości takiej jaką ona jest, przeciwstawiono opowieści takie jak ta, autorstwa Wandy Półtawskiej – przyjaciółki JP2:

Piękno ciała kobiety, ale nie tylko ciała – jej piękno od tamtej pierwszej chwili w raju do dziś stanowi czynnik, którego siła w jakże różny sposób wywołuje nieraz nieobliczalne skutki! 

Już ta pierwsza scena w raju wskazuje na niebezpieczeństwo, jakie to piękno niesie dla Adama i dla całej ludzkości, bo to piękno Ewy zapanowało nad Adamem – i panuje do dziś. Urzeczony, niejako zniewolony tym urokiem Adam idzie za nią, nie patrząc na nic innego. Przedtem w posłuszeństwie adam i ewajednoznacznie Bogu poddany tak, że szatan nawet nie próbował go kusić, teraz odrzuca to wszystko i daje się prowadzić Ewie.
A gdy Pan Bóg go woła, na swoje usprawiedliwienie mówi to jedno: „to ona, ona mi dała” – tak, jakby to samo już wystarczało: że ona jest tak piękna, że on po prostu nie potrafi się jej oprzeć. – I tak powstaje pierwsze zadanie każdej Ewy wobec Adama i wobec siebie samej: odpowiedzialność za to, żeby nie stała się źródłem grzechu, krzywdy.

Ciekawość poznawcza Ewy to nic innego jak bezmyślność.

Ale Ewa w raju ujawnia bezmyślność, powierzchowność, ciekawość która powoduje, że słucha szatana – podatna na te szepty, które jej pochlebiają, gotowa pójść za tym, kto jej pokazuje coś atrakcyjnego, bez głębszej refleksji nad skutkami. Dalsza historia ludzkości ukazuje tysiące kobiet, które dały się uwieść szatanowi bez oglądania się na to, co z tego wyniknie. Ewa oczywiście wie, że istnieje Bóg, zna jego zakaz, a jednak robi inaczej – wtedy i do dziś!

żródło

To jeden biegun narracji kościelnej. Drugi, o tyle groźniejszy o ile skuteczny, to wprowadzona przez ks Oko narracja wymierzona w samą konwencję o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Cel obrano precyzyjnie, bo w samo sedno – czyli uwarunkowanie kulturowe przemocy domowej, ergo, wymierzono w GENDER . Dodano do tego pojęcia słowo IDEOLOGIA i w taki sposób zbudowano chochoła, którego oskarżono o rzekome niszczenie rodziny i seksualizację dzieci od urodzenia. Tak w skrócie można streścić strategię kościoła, który chcąc bronić swojego konserwatywnego status quo, nie po raz pierwszy poświecił na tym ołtarzu wzgardzone przez religie katolicką kobiety i dzieci.

 

 

Zadbano też o młode kobiety i w procesie kształcenia postaw wobec przemocy, prócz mądrości katechetycznych w podręcznikach do wychowania w rodzinie proponuje się jak poniżej:

 

 

 

 

30 lat blatowania się z kościołem rzymskokatolickim tragicznie doświadczyło nasze społeczeństwo, co szczególnie mocno odbiło się na środowisku związanym z wymiarem sprawiedliwości. Wrażliwość sędziów, ich etyka zawodowa, poszanowanie dla prawa i sprawiedliwości – choć nie były postrzegane jako wysokie loty – uległy ostatecznie zlasowaniu do zera. Strach rodzi obawy o swój własny dobrostan, paraliżuje, zwalnia od odpowiedzialności, jest źródłem złych decyzji. Ale to co jest najgorsze w tym ich niegodnym postępowaniu, to powszechność, która przekłada się na praktykę codzienną, rozkłada winę na wielu przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i w efekcie końcowym obniża granice tolerowanej niesprawiedliwości, obniża standardy etyczne i moralne. Wreszcie też obniża poziom naszych oczekiwań.

 

 

Nie pierwszy to raz w naszym społeczeństwie dochodzi do utrwalenia złej opinii o tym sektorze państwa. Mechanizm jest zawsze taki sam. Skutki tragiczne. Ot choćby poziom wykrywalności przestępstw z użyciem przemocy wobec domowników – od dawna w Polsce był niezbyt wysoki – teraz prawdopodobnie spadnie do zera lub blisko tego wskaźnika. Nie zdziwię się, jeśli rządząca partia pochwali się wkrótce sukcesem, który zabrzmi jak obelga dla ofiar –

Dzięki nauce kościoła katolickiego

radykalnie zmniejszyła się ilość aktów przemocy domowej –

w Polsce nie jest potrzebna żadna konwencja

o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

U nas nie ma tego problemu. 

 

Dokładnie tak orzekły samorządy 140 gmin w Polsce!! Nie tylko Zakopane, gdzie niegdysiejsza pani premier Beata Szydło gratulowała samorządowcom takiej decyzji…

 

 

 

Czy można się dziwić kobietom, że nie chcą zgłaszać tego typu przestępstw? Ja się nie dziwię. Ubolewam, że tak się dzieje, ale się nie dziwię. Prawdopodobnie będąc w podobnej sytuacji, dziesięć razy bym się zastanowiła czy iść z tym na policję. Mimo to, apeluje do kobiet – trzeba zgłaszać każde tego typu nadużycie. Nie czekajcie aż oprawca was zamorduje.

 

 

 

 

Przejdziecie być moze straszne upokorzenie i wtórną wiktymizację. Być może nie poczujecie wsparcia, ani współczucia. Poczujecie ciekawski wzrok śledczych – kobiet i mężczyzn – niezdrowe zainteresowanie szczegółami. Wasza opowieść będzie poddawana wielokrotnie pod wątpliwość. Nie ma się co czarować – nasze służby nie są przygotowane merytorycznie ani organizacyjnie do wspierania ofiar przemocy – wszak w Polsce nie ma tego problemu! A mimo to proszę Was – nie odpuszczajcie. Zróbcie to dla innych kobiet po to, by problemu nie zamiatano pod dywan jak pedofilii w kościele. Wiem, nie mam prawa oczekiwać od kobiet – ofiar przemocy domowej – by zmierzyły się z tak trudną sytuacją, dlatego proszę, przemyślcie to z punktu widzenia korzyści społecznych, dla waszych córek i wnuczek. Nie ułatwiajmy im wszechobecnej supremacji – czyli dominacji – bo nasze/wasze milczenie tylko im to ułatwia.

 

 

Kuna 2020 Kraków